Resevillkor vid Svenska Motorvagnsklubbens (SMoKs) resor

Ursprungligen antagna den 26 maj 1994. Senast uppdaterade den 7 september 2013.

1. Anmälan

Anmälan till deltagande i resa sker genom inbetalning av i annonsen angivet belopp till SMoK plusgirokonto 13 58 49-8. Anmälan anses genomförd när beloppet finns på kontot. Anmälan via mail är därför ej möjlig.

Datum för anmälan anger turplats om resan blir fulltecknad. Vid internetbetalning med bevakningsdag för inbetalningen tänk på att resan kan vara fullbokad före sista anmälningsdag. Resenär som anmäler sig till hela arrangemanget har företräde framför den som anmäler sig till enbart delsträckor. För att prisnedsättning ska komma ifråga för deltagande i del av researrangemang, ska delarrangemanget vara väsentligt kortare.

Vid fulltecknad resa meddelas de som ej får plats snarast av SMoK.

Vid endagsresor inbetalas hela beloppet. Bekräftelse skickas normalt inte ut. Biljetter och resehandlingar utdelas på tåget.

Vid flerdagsresor med frivilligt hotellpaket sker inbetalning av anmälningsavgift enligt annons till resekontot. Före tidpunkt för slutbetalning skickas information om resan och anmodan om slutbeta­lning till dem som anmält sig. Biljetter och resehandlingar utdelas på tåget. Sker inte slutbetalning i föreskriven tid är anmälan förverkad och anmälningsavgiften återbetalas inte. Att anmälningstidpunkten vid flerdagsresor ligger relativt långt före resan beror på bokningstider för grupper på hotellen.

Den som vill anmäla sig efter anmälningstidens utgång ska först ta kontakt med SMoK enligt kontaktuppgifterna i annonsen, för att försäkra sig om att efteranmälan är möjlig.

2. Inställande av resa

SMoK har rätt att ställa in en resa vid otillräckligt deltagarantal eller vid andra tvingande omständigheter. SMoK skall då snarast underrätta de anmälda resenärerna och återbetala inbetalda biljettavgifter. Resenärens kostnader för eventuella anslutningsresor ersätts ej av SMoK.

3. Ändringar och förseningar

SMoK har rätt att ändra i programmet (t ex bandelar och aktiviteter) om den bedömer det nödvändigt. Vid mer betydande förändringar av negativ karaktär strävar SMoK efter att kompensera resenären i någon form. Vid särskilt stora förändringar av negativ karaktär har resenären rätt till skälig ekonomisk ersättning.

Resenären har rätt till ersättning för merkostnader i samband med försening endast om SMoK är vållande till förseningen.

Anspråk på ersättning i samband med förändring eller försening skall ställas inom en vecka från researrangemangets slut.


4. Uppgifter vid marknadsföringen

SMoK skall i programmet ange vilka inslag som bedöms vara preliminära.

5. Avbeställning före anmälningstidens utgång

Resenären har rätt att före utsatt anmälningstids utgång avbeställa resan utan motivering och få biljettavgiften återbetald snarast, dock med avdrag för eventuella giroavgifter för återbetalningen.

6. Avbeställning vid giltigt förfall

Efter anmälningstidens utgång återbetalas biljettavgiften vid styrkt akut sjukdom (egen sjukdom eller nära anhörigs allvarliga sjukdom) eller vid annat giltigt förhinder som kan godkännas av SMoK, i båda fallen under förutsättning att resenären anmäler avbeställningen och förhindret så snart som möjligt, och under alla förhållanden innan researrangemanget påbörjats.

Om anmälningsavgift har föreskrivits dras den av vid återbetalningen. I annat fall görs avdrag för eventuella giroavgifter för återbetalningen.


7. Avbeställning i övriga fall

I övriga fall av avbeställning återbetalas hälften av inbetald biljettavgift (dock med avdrag för eventuella giroavgifter för återbetalningen), om avbeställningen blir känd för SMoK senast två veckor före researrangemangets början. Eventuella kostnader som inte kan avbokas, exempelvis hotellkostnader, återbetalas inte.

Vid senare avbeställning av hela eller del av resan görs ingen återbetalning.


När resenären endast har betalat in anmälningsavgift, återbetalas inte denna om avbeställning sker efter sista anmälningsdagen.

8. Resenärs skyldighet

Resenären ska infinna sig i tid före den i programmet utsatta avgångstiden. Detta gäller såväl vid utgångsstationen som vid andra stationer där uppehåll görs. Tåget kan inte invänta försenad resenär. Resenär som infinner sig för sent får på egen bekostnad ansluta vid en senare station där tåget gör uppehåll. Väljer resenären i stället att avbryta eller inte påbörja resan, sker ingen återbetalning. 

Resenären är skyldig att följa anvisningar från reseledare, tågpersonal eller annan järnvägspersonal, samt de ordningsregler som kan finnas i reseprogrammet.

Resenär som bryter mot säkerhetsanvisningar eller uppträder på ett sätt som kan skada annan resenär eller SMoKs anseende, kan avvisas från pågående resa. Detsamma gäller den som upprepade gånger bryter mot andra meddelade anvisningar. Återbetalning av biljett eller andra avgifter görs ej i dessa fall.

Resenär kan av styrelsen meddelas förbud att fortsättningsvis delta i SMoKs resor.

 

 

Sidan uppdaterades senast 02-11-2013