Historik

1333

Det är nu omkring 60 år sedan som YBo6-rälsbussarna med tillhörande släpvagnar gjorde entré på det svenska järnvägsnätet. Dessa fordon utgör den ojämförligt största serie motorvagnsfordon som någonsin byggts för de svenska järnvägarna. Även om järnvägen nu upplever en viss renässans är det helt osannolikt att en motsvarande numerär någonsin kommer att byggas. De kom att helt dominera främst det sekundära järnvägsnätet i nästan tre decennier. YBo6-serien tillkom vid en tid då det allmänna järnvägsförstatligandet just hade avslutats men med bannätet fortfarande i stort sett intakt. Ett mycket stort behov av modernisering och övergång till billigare driftform förelåg på framför allt de av SJ övertagna linjerna. Som en naturlig följd av detta kom YBo6-serien att bli en ren angelägenhet för SJ och med undantag för en enskild förvaltning levererades samtliga fordon till SJ .

Premiären för den planenliga trafiken skedde från tidtabellsskiftet den 10 juni 1953 med början i övre Norrland i fordonsomlopp utgående från Boden och Vännäs. Från hösten 1953 insattes fordonstypen även i södra Sverige, i första hand i Skåne. Under resterande del av 1950-talet tillfördes efterhand samtliga SJ-distrikt YB06-fordon i varierande mängd. Vid 1950-talets slut sysselsattes exempelvis sammantaget fler dieselmotorvagnar enbart på linjer i Skåne än vad som år 2003 används i hela landet.

Den absoluta merparten av dessa var av YBo6-typ. Slutleverans av denna fordonsserie skedde i början av år 1961. Då hade totalt 731 st. normalspåriga fordon av YBo6-typ levererats, samtliga utom åtta (till GSJ, Göteborg-Särö Järnväg) till SJ.
SJ-fordonen fördelade sig på 402 st. motorvagnar, därav 30 st. elektriska, samt 321 st. släpvagnar.
SJ valde att anskaffa samtliga motorvagnar i stort sett i lika utförande och med enbart resandeutrymme. Behovet av övriga typer av utrymme tillgodosågs genom att släpvagnarna anskaffades i mindre serier men i en stor typflora med olika indelningar av resande-, gods- och postutrymme. Dock högst två olika slag i samma fordon. Vanligaste indelning var resande-/godsutrymme av vilka flertalet även var försedda med manöverutrustning. Ett antal av dessa kunde även manövreras tillsammans med de elektriska fordonen. Totalt anskaffades 40st. fordon med postkupé. Ett av dessa är idag i Svenska Motorvagnsklubbens ägo och är landets enda bevarade rälsbusspostvagn. Serien innehöll även 50 st. tvåaxliga godssläp. Alla övriga fordon var av boggietyp.

Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ) var den största leverantören av motorvagnar. Eksjöverken i Eksjö stod för flest antal av släpfordonen. Hägglunds i Örnsköldsvik samt Kalmar Verkstad förekom endast i seriens inledningsskede.

Omfattande bandelsnedläggningar och andra trafikminskningar under främst 1960-talet kom dock att redan tidigt reducera fordonsbehovet och viss övertalighet kom att uppstå redan i slutet av 1960-talet. Detta fick till följd att en hel del fordon kom att gå en alltför tidig skrotdöd till mötes. YBo-seriens fordon kom dock att fortsätta dominera hela 1970-talet och sista reguljära insats skedde inte förrän år 1988. Ett stort antal fordon har också fått ett förlängt liv som tjänstefordon av olika slag, främst s.k. liftmotorvagnar hos nuvarande Banverket. Ett mindre antal fordon har även sålts till privatbanor i Danmark samt till Norska Statsbanorna för användning på den s.k. Flekkefjordsbanen.

Svenska Motorvagnsklubben har bevarat ett tiotal fordon av varierande typ och fabrikat ur denna fordonsserie med vilka vi genomför medlemsresor och beställningsresor i hela landet och är den förening som främst verkar för bevarandet och historiken runt denna intressanta del av järnvägshistorien.

Det var i det närmaste en revolution när de normalspåriga YBo6- fordonen introducerades år 1953 på det svenska sidobanenätet. Övergången till rälsbussdrift i stor skala var därmed ett faktum. Dessa fordon medverkade i stor grad till att sätta punkt för ångdriften i landet, något som säkert smärtar mången järnvägsvän. Men de kom utan tvekan att rädda eller förlänga livet på åtskilliga bandelar som eljest hade gått en snabb död till mötes. Littera YCo6/YBo6/Y6 är också med sina 250 st. levererade exemplar det i särklass största enskilda motorvagnslitterat.